Meer data voor minder geld! Data recovery
 • Voorwaarden

 • Algemene voorwaarden

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden al onze aannemingen of leveringen uitsluitend aan de hierna volgende voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Zij zijn van toepassing, welke ook de voorwaarden zijn van de medecontractant.

  2. De eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan tast de geldigheid van andere clausules of delen ervan niet aan.

  3. Behoudens andersluidende overeenkomst gelden de bestekken en prijsoffertes van DATABYTES slechts voor een termijn van veertien dagen. Geen enkele verbintenis die wordt aangegaan door de vertegenwoordigers of agenten van DATABYTES wordt aanvaard indien zij niet schriftelijk is goedgekeurd door de zaakvoerder van DATABYTES.

  4. Geleverde materialen worden niet teruggenomen door DATABYTES. In geval van annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst door de medecontractant, heeft DATABYTES de keuze tussen de gedwongen uitvoering of de betaling van een forfaitaire schadeloosstelling van 25 % van de waarde van de bestelling, onverminderd haar recht te bewijzen dat onze schade, bestaande uit winstderving en alle kosten, meer bedraagt.

  5. De aannemingsprijzen in de offertes zijn berekend op basis van de lonen, grondstoffen, materialen en andere kostprijselementen op de dag van het tot stand komen van de offerte. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt DATABYTES zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

  6. De aanbiedingen van DATABYTES worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven. De niet-naleving van de termijnen kan enkel aanleiding geven tot een schade-eis of ontbinding van het contract, wanneer de levering of aanneming niet is uitgevoerd binnen een redelijke termijn na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling van de medecontractant en buiten geval van overmacht, waardoor de uitvoeringstermijn gewoon wordt geschorst. Indien in de bijzondere voorwaarden een bepaalde prijsafspraak wordt gemaakt, die verbonden is aan een bepaalde termijn, kan deze termijn door uitzonderlijke omstandigheden – meestal van technische aard – hoogstens verlengd worden met eenzelfde termijn zonder dat er een prijsvermindering in rekening gebracht wordt.

  7. De goederen worden – behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst – steeds verkocht en geleverd in de maatschappelijke zetel van DATABYTES. De goederen kunnen door DATABYTES verstuurd worden aan de medecontractant (op risico van deze laatste) voor een kostprijs van minstens 16,00 euro, BTW excl. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling gebeurt eveneens op risico van de medecontractant.

  8. Het leveren of versturen van goederen op verzoek van de medecontractant, gebeurt uitsluitend steeds op kosten van de medecontractant (met inbegrip van eventuele douanerechten) en onder zijn verantwoordelijkheid.

  9. Geleverde goederen blijven eigendom van DATABYTES tot aan de volledige betaling van de hoofdsom en bijhorigheden. Het risico gaat echter over op de medecontractant vanaf de verkoop, minstens vanaf de levering.

  10. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na de ontvangst van de levering of na uitvoering van de bestelling te worden verstuurd met een duidelijke omschrijving van de gebreken die DATABYTES in staat stelt volledig kennis te nemen van de gebreken. Na de aanvaarding van het geleverde goed, worden er geen klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aanvaard.

  11. De garantie voor geleverde goederen wordt slechts gegeven, voor zover deze op het ogenblik van de levering door de leverancier of fabrikant wordt verstrekt. De eventuele garantieverplichting van DATABYTES vervalt indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt aangewend of op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Verborgen gebreken dienen binnen de acht dagen na het ontdekken van het verborgen gebrek per aangetekend schrijven aan DATABYTES medegedeeld te worden, bij gebreke waarvan zij niet meer worden aanvaard. Bovendien komen partijen overeen dat de korte termijn waarbinnen de medecontractant zijn vordering dient te stellen (artikel 1648 BW), drie maanden bedraagt vanaf het ontdekken van het gebrek.

  12. In geen geval zal DATABYTES aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gederfde winst, onrechtstreekse – of gevolgschade of voor onvoorzienbare schade.

  13. De facturen zijn contant betaalbaar te Niel, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De gerecupereerde data worden pas overgemaakt na betaling van de factuur. De verzending van de factuur geldt als aanmaning. De factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum. Geen enkele afhouding voor waarborg, contante betaling of om gelijk welke andere reden mag door de medecontractant worden toegepast.

  14. Iedere factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 10 % per jaar vanaf de vervaldag tot de dag der volledige betaling.

  15. In geval van zelfs gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige reden, wordt het factuurbedrag zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 115,00 euro en een maximum van 2.200,00 euro en dit onverminderd de gerechtskosten en de kosten van uitvoering.

  16. Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag, behoudt DATABYTES zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveringen en werken stop te zetten en worden de saldo’s van alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

  17. Onverminderd het wettelijk retentierecht, is DATABYTES gerechtigd iedere zaak van de opdrachtgever, die haar op enigerwijze ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, zulks tot de volledige voldoening van al het geen DATABYTES uit welke hoofde ook van de medecontractant heeft te vorderen, tenzij de medecontractant ter waarde van die vordering een voldoende waarborg of zekerheid heeft gesteld.

  18. DATABYTES behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en dit zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan worden geëist : – in geval van faillissement, WCO, kennelijk onvermogen, geprotesteerde wissel, ontbinding van de vennootschap alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de medecontractant – in geval DATABYTES in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, brand, overstroming en om het even welk ongeluk of incident dat de gewone gang van onze handel belemmert, zoals algemeen bekend tekort aan al dan niet geschoolde arbeidskrachten, faillissement leveranciers, enz…

  19. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de afdeling van de bevoegde Rechtbanken, onverminderd het recht van DATABYTES om het geschil voor de Rechtbank van de woonplaats, maatschappelijke zetel, administratieve zetel, exploitatiezetel, filiaal en/of kantoor van de medecontractant te brengen. Deze bevoegdheidsregeling wordt niet gewijzigd wanneer wissels worden getrokken op de medecontractant.

  20. Alle geschillen zullen enkel beheerst worden door de Belgische wet.